1 RODO
x

  RODO

  Polityka prywatności / Regulamin korzystania ze strony deltawynajem.pl.

  Drogi Użytkowniku, informujemy, że strona, której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę deltawynajem.pl.

  • Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest firmy Delta z siedzibą pod adresem ul. Niska 6, 82-300 Elbląg, POLSKA
  • Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: delta@delta.elblag.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  usług jakie oferuje Delta.
  • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi.
  • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu, nie dłużej jednak, jak do przedawnienia roszczeń
   w stosunku do wykonanej usługi.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  • Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
  • Zgodnie z przepisami RODO, samodzielnie wyrażają Państwo zgody na:
   • Przetwarzanie danych.

  DELTA Mariusz Hejnowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna

  Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP pt.:„Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60.” Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali usługowej.

  Wartość projektu: Wartość ogółem: 4 991 468,35 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 2 589 147,83 zł

   

  DELTA Mariusz Hejnowicz realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa I: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00

  Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

  Poddziałania: RPWM.01.03.04 Tereny inwestycyjne

  Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz

  Ogólnym celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego, dzięki czemu będzie możliwe powstanie nowego obiektu logistycznomagazynowego, co w konsekwencji przyczyni się do możliwości rozwoju świadczonych usług, a tym samym poprawy wyników finansowych firmy i wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym firmy DELTA.